March 22, 2006

What Best How Best

เสวนาเรขศิลป์ What is the best, How is the best
พฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๙
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น.
งาน Mega Art Expo' 2006
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป (หอศิลปเจ้าฟ้า)

ดำเนินการเสวนา โดย สันติ ลอรัชวี / สำเร็จ จารุอมรจิต / ศรัณย์ สรรพศิริ

นักออกแบบที่ร่วมเสวนา ๔ ท่าน
ภาณุพงษ์ จิตรประทักษ์ / เคลวิน หว่อง / ชุติมารี จาตุรจินดา / ณัฐวุฒิ เลื่อนไธสง// โครงการเสวนาพิเศษทางด้านการออกแบบเรขศิลป์ ภายใต้หัวข้อ
What Best? How Best? เป็นการเสวนาที่มุ่งเน้นไปที่นิยามของคำว่า
"ดีเยี่ยม" ในกระบวนการออกแบบ

เพื่อแสดงออกถึงความหลากหลายของสังคมการออกแบบที่มีความแตกต่างกัน
แม้ว่าจะประกอบวิชาชีพเดียวกันก็ตาม ท่ามกลางภาวะปัจจุบันที่วัฒนธรรม
ในสังคมแตกตัวออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่มีความเฉพาะตัว ไม่เว้นแม้แต่
สังคมการออกแบบเรขศิลป์ ที่มีนักออกแบบหลากหลายประเภท แตกต่างกันออกไป
ตามแต่แนวคิด จุดยืนทางการออกแบบ สื่อที่ใช้ ตำราหรือสถาบันที่ได้รับอิทธิพล
สภาพแวดล้อมการทำงาน รวมไปถึงรสนิยมและทัศนคติส่วนบุคคล

จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยที่มีโอกาสได้รับรู้การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์
ทางความคิดของนักออกแบบเรขศิลป์กลุ่มหนึ่ง ผ่านการเสวนาในครั้งนี้
โดยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การแสวงหาคำตอบที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุด
ไม่ได้ต้องการตัดสินว่า...
กระบวนการออกแบบแบบใดดีกว่า
งานออกแบบลักษณะไหนดีกว่า
และนักออกแบบคนใดเก่งกว่ากัน
การเสวนามุ่งนำเสนอความหลากหลายมิติทางความคิด กระบวนการสร้างสรรค์
การแก้ปัญหา ตลอดจนรูปแบบการดำเนินชีวิต
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าฟัง ได้รับรู้บรรทัดฐานส่วนบุคคลที่หลากหลายในสังคมการออกแบบ
เกิดการวิเคราะห์ เปรียบเทียบ ทำให้หันมาทำความเข้าใจตนเองและยอมรับสิ่งอื่น

การจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อนี้ เป็นครั้งแรกโดยการผลักดันและสนับสนุนอย่างดี
จากบริษัท สยามวาลา จำกัด และทางผู้ร่วมดำเนินการยังมีความต้องการที่จะ
ดำเนินการจัดการเสวนาภายใต้หัวข้อนี้ต่อไปอีกในโอกาสต่อไป...//// ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากผู้เข้าร่วมการเสวนา //

นิยามของคำว่า ดีเยี่ยม ในกระบวนการออกแบบ ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของทัศนคติ
และรสนิยมส่วนตัว แต่ละคนมีปฎิสัมพันธ์ กับงานศิลปะรวมถึงงานออกแบบ
ที่แตกต่างกันออกไป ทว่าความน่าสนใจและน่าศึกษา คือ
ตอนที่ชิ้นงานนั้นๆถูกสร้างสรรค์ขึ้นมา ขั้นตอนและระบบกระบวนการทางความคิด
ข้อจำกัด รวมถึงสภาพแวดล้อมและสังคมรอบข้าง ณ เวลานั้นๆ
มีผลกระทบกับการสร้างสรรค์งานอย่างไร ในทางกลับกัน
แล้วในบริบทสภาวะปัจจุบันมีผลทำให้เรามีมุมมองที่สะท้อนผลงานชิ้นนั้นๆ
แตกต่างกันอย่างไรออกไป
//ปริวัฒน์ อนันตชินะ//

Best คือ สิ่งที่ดีดีที่สุด อาจจะเปนสิ่งของก็ได้หรืออาจเป็นเพียงความรู้สึกดีๆ
สิ่งที่ตัวเราประทับใจ อยากจดจำ   
เเต่สิ่งที่ดีที่สุดของเเต่ละคนย่อมเเตกต่างกันออกไป    
Best ต้องมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น
//Warut Wongsnanwut//

งานออกแบบที่ได้รับการประเมิณคุณค่าว่า "ดีเยี่ยม" อาจหมายความว่า
งานออกแบบนั้นมีความเหมาะสม และสอดคล้องไปกับบริบท
//กนกนุช ศิลปวิศวกุล//

my best in communication design is งานที่สามารถสื่อสารกับผู้ที่พบเห็นได้
กระตุ้นประสาทสัมผัส ดึงดูดให้ต้องเดินเข้าไปดู จับ สัมผัส
มีอิทธิพลต่อความคิดที่วนไปเวียนมา นึกถึงอยู่เสมอ
ตัวงานบ่งบอกถึงการผ่านการกลั่นกรองของกระบวนการทางความคิด
ทั้งอย่างมีและไม่มีเหตุผล
//blue sanpasiri//