January 22, 2007

คะแลบบะเร'เชิน ๑ (Collaboration 1)// ตามที่ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์มีแนวคิดในการสนันสนุน
ให้นักออกแบบรุ่นใหม่ที่จบการศึกษาจากภาควิชาฯ ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงาน
การออกแบบของตนสู่สาธารณะในรูปแบบของนิทรรศการเพื่อให้เกิดพัฒนาการของบัณฑิต
ที่จบจากภาควิชาฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อปีที่แล้วได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกชื่อนิทรรศการ "๖๖๒"
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2548 ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
ดังนั้นในปีนี้ ภาควิชาฯ จึงได้คัดเลือกนักออกแบบรุ่นใหม่จากนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเมื่อปี 2547
จำนวนทั้งสิ้น 5 คนที่มีผลงานที่โดดเด่นและน่าสนใจ ได้แก่
1. นายกัมปนาท เฮี้ยนชาศรี
2. นางสาวกนกนุช ศิลปวิศวกุล
3. นายณัชชพันธุ์ พิศาลก่อสกุล
4. นายเดโช พิทักษ์เจริญ
5. นายปริวัฒน์ อนันตชินะ
โดยมี อาจารย์สันติ ลอรัชวี เป็น curator

การจัดแสดงนิทรรศการ "คะแลบบะเร'เชิน (Collaboration)" นี้
นอกเหนือจากโอกาสและประสบการณ์อันมีค่าที่นักออกแบบทั้ง 5 คนจะได้รับแล้ว
ผู้ชมนิทรรศการเองก็จะมีทางเลือกในการรับรู้งานออกแบบทางการสื่อสาร
ที่เป็นรูปแบบที่แตกต่างไปจากงานออกแบบที่คุ้นเคยกันจากสื่อต่างๆ
ภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจต่องานออกแบบสื่อสาร
ได้กว้างและหลากหลายยิ่งขึ้น

เปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 13.00 น.
โดยมี ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด //

No comments: