June 04, 2007

Communication Design 5 / 2 0 0 7

สัปดาห์ที่ 1 ( 4 มิ.ย. - 9 มิ.ย. 2550 )
----------------------------------------------------------------------------------
การออกแบบนิเทศศิลป์ 5 ปีการศึกษา 2550
----------------------------------------------------------------------------------
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
----------------------------------------------------------------------------------
ผู้สอน :
ชุติมารี จาตุรจินดา
พันทิพา ตันชูเกียรติ
พิมพ์จิต ตปนียะ
สันติ ลอรัชวี
สำเร็จ จารุอมรจิต
อนุทิน วงศ์สรรคกร
----------------------------------------------------------------------------------
จากกระบวนที่เป็นเนื้อหาหลักของวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 4 คือ
1. การสร้างความเข้าใจในประเด็นที่ออกแบบ
2. การทดลองเพื่อแสวงหาทางเลือกหรือความเป็นไปได้ของการออกแบบ
3. การเลือกสรรและพัฒนาตัวเลือกที่ได้มาเป็นงานออกแบบ
คือ 3 ประเด็นหลักที่ยังคงเป็นสาระสำคัญของวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 5
โดยคาดหวังให้นักออกแบบสร้างผลงานการออกแบบที่มีความลงตัว
ในมิติต่างๆ แห่งกระบวนการออกแบบ
ความงาม / ความร่วมสมัย / การนำไปใช้งาน / ความเข้าใจ /
การค้นคว้าและการคัดสรรข้อมูล / ความก้าวหน้าในแง่มุมของการออกแบบ /
ความคิดสร้างสรรค์ / แนวทางออกแบบเฉพาะตน / ฯลฯ
เหล่านี้ล้วนเป็นองค์ประกอบที่ผู้เรียนและผู้สอนจะร่วมกันพิจารณาในการพัฒนา
ผลงานออกแบบนิเทศศิลป์ตลอดภาคการศึกษา
----------------------------------------------------------------------------------
กรอบความคิดของโครงการ :
เนื่องจากมีนักศึกษา 3 กลุ่ม จึงออกแบบให้มีกรอบความคิดในการสร้างงาน
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกัน ดังต่อไปนี้
1. System (ชุติมารี จาตุรจินดา และ พันทิพา ตันชูเกียรติ)
2. Random (สำเร็จ จารุอมรจิต และ พิมพ์จิต ตปนียะ)
3. Sequence (สันติ ลอรัชวี และ อนุทิน วงศ์สรรคกร)

นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะได้รับกรอบความคิดเดียวกัน ในการนำไปเป็นจุดเริ่มต้น
ในการนำเสนอโครงการออกแบบ จนนำไปสู่ผลงานการออกแบบที่เสร็จสมบูรณ์
----------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------

No comments: